Ffordd Rhyl, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3DP

Clybiau / Meithrin Mwy

Clwb Brecwast

Mae Clwb Brecwast yr ysgol yn agor am 8.00y.b Dydd Llun – Gwener (yn ystod tymor ysgol yn unig) a redir gan aelodau staff cinio yr ysgol. Mae’r clwb yn cynnig amrywiaeth o fwydydd iachus fel brecwast i’r plant. Cant ddewis o dôst, grawnfwyd, crempogau, iogwrt, sudd a ffrwythau yn ddyddiol. Mae’r clwb ar gael ar gyfer disgyblion oed Derbyn hyd at Flwyddyn 6. Cost y clwb yw £2 y plentyn am ofal a brecwast rhwng 8.00y.b a 8.45y.b. Os bydd ail, trydydd, pedwerydd plentyn o’r un cartref yn mynychu bydd cost y clwb yn gostwng i £1 i bob un o’r plant yma.

Yn dilyn llond eu boliau o frecwast iachus mae’r plant yn mwynhau amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys gemau bwrdd, lliwio, posau a gemau ac yna cant eu tywys yn ddiogel i’r buarth neu dosbarthiadau am 8:45y.b. lle bydd eu hathrawon uned yn yr ysgol yn gyfrifol amdanynt wedi’r amser yma.

Manylion cyswllt – ciniotwm@yahoo.com

MEITHRIN MWY

Mae Meithrin Mwy yn rhan o’r Mudiad Meithrin yng Nghymru, sy’n cael ei gynnal yn Ysgol Twm o’r Nant ac yn agored i ddisgyblion y dosbarth Meithrin . Mae Meithrin Mwy wedi ei gofrestru fel elsuen a hefyd o dan Arolygiaeth Gofal Cymru ac yn cael ei redeg gan bwyllgor gwirfoddol. Mae y feithrinfa yn agored o 11.30 y bore tan 3 y prynhawn o ddydd Llun i ddydd Gwener, yn ystod tymor yr ysgol.

Y pris dyddiol ydy £12.00 ond mae’n bosibl hawlio y budd-dal Gofal Plant am Ddim 30 awr i ariannu lleoliad eich plentyn yn Meithrin Mwy – https://gov.wales/childcare-offer-for-wales-campaign

Arweinydd y feithrinfa ydy Catrin Hughes a gellir cysylltu â hi ar Meithrinmwy@outlook.com.

Unigolyn Cyfrifol a Rheolwr Gweinyddol y feithrinfa ydy Sylwen Evans a gellir cysylltu â hi drwy ebost Clwbtwm@outlook.com.