Ffordd Rhyl, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3DP

Croeso i Ysgol Twm o’r Nant

Gweledigaeth Yr Ysgol

Ein nôd yma yn Ysgol Twm o’r Nant yw sicrhau ein bod yn cydweithio fel cymuned dysgu i roi darpariaeth a gofal o’r safon uchaf i bob un o’n disgyblion. Byddwn yn cynllunio’n barhaus i sicrhau bod pob un disgybl yn tyfu ac aeddfedu i fod yn barchus tuag at ei gilydd, yn ddinasyddion iach, cyfrifol, moesgar a gofalgar.

Wrth ymadael â Ysgol Twm o’r Nant a symud ymlaen i’r ysgol uwchradd, rydym yn sicr y bydd pob un o’n disgyblion wedi meithrin sgiliau gydol oes gan gynnwys y gallu i ddyfalbarhau, i fod yn uchelgeisiol, creadigol a mentrus. Byddant wedi datblygu’n ddisgyblion hyderus, sydd yn llwyddo i weithio’n annibynnol ac hefyd yn gallu cydweithio gyda’u cyfoedion o bob tras a chred.

Adroddiad ESTYN – Yn adroddiad diweddar ESTYN yn 2019 cafodd Ysgol Twm o’r Nant ei barnu yn ragorol ymhob agwedd.

“Mae’r ysgol yn gymuned hynod ofalgar a chyfeillgar sy’n hyrwyddo pwysigrwydd ymddygiad da yn llwyddiannus.”

“Un o nodweddion rhagorol yr ysgol yw’r modd y mae’r holl aelodau staff yn cydweithio’n arbennig o dda gyda’i gilydd.”